အမ်ိဳးသမီးက်န္းမာၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အယူအဆအလြဲ (၈)ခု

၁။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားကဲ့သို႔ မေလ့က်င့္သင့္ပါ။ အမွန္တကယ္ - အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ သူတုိ႔ျပဳလုပ္ခ်င္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ အတိအက်ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အမ်ဳိးသားေတြ ေလ့က်င့္သလုိဆုိတာ ဘာကိုဆုိလုိသလဲမသိပါဘူး။ အမ်ဳိးသားေတြဝိတ္မၿပီး ေလ့က်င့္သလုိမ်ဳိး မေလ့က်င့္သင့္တဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ မထုိက္တန္လုိ႔ ဒါမွမဟုတ္ အေလးမမႏုိင္လုိ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတုိ႔ရဲ႕ လုိလားတဲ့ က်န္းမာမႈပုံစံနဲ႔ မကုိက္ညီလုိ႔သာ...

သင့္အသည္းကိုအားျဖည့္ေပးေသာ အစားအစာမ်ား

အသည္းသည္ သင့္ခႏၶာကိုယ္တြင္ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစေသာ အရာမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးၿပီး အစာေခ် လမ္းေၾကာင္းရွိ ေသြးမ်ားအား အျခားကိုယ္တြင္းအဂၤါမ်ားသို႔ မေပးပို႔မီ သန္႔စင္ေပးျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ေပး သည္။ ထို႔ျပင္ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ အက်ိဳးျပဳေသာ အဆီစုပ္ယူျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ေပးေသာ သည္းေျခရည္ႏွင့္ ေသြးခဲျခင္းျဖစ္စဥ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ပ႐ိုတိန္းမ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ အေရးပါေသာ အဂၤါအစိတ္အပိုင္း...
error: Content is protected !!