ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ေတြ ၀ိတ္ဘယ္ေလာက္အထိ တက္ဖို႔လိုသလဲ…?

0
30

အခုတေလာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြၾကားမွာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအတြင္း ဝိတ္ေသခ်ာတက္ရဲ႕လား၊ မိမိကေလး ရွိသင့္တဲ့ဝိတ္မွရွိရဲ႕လားဆိုၿပီး စိုးရိမ္ေနၾကတဲ့အတြက္ သိရွိရေအာင္ ဗဟုသုတအေနနဲ႔ ေဖာ္ျပေပး လိုက္ပါတယ္။ကိုယ္ဝန္မေဆာင္ခင္က ပံုမွန္ကိုယ္အေလးခ်ိန္ရွိသူ (BMI-(18.5-24.9)  (normal) ဆိုရင္ေတာ့- ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအတြင္း ၂၅-၃၅ ေပါင္အထိ တက္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

ကိုယ္ဝန္မေဆာင္ခင္က အေလးခ်ိန္ နည္းတဲ့သူ (BMI- 18.5 ေအာက္) ဆိုရင္ေတာ့ – ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ အတြင္း ၂၈-၄ဝ ေပါင္အထိတက္ဖို႔လို အပ္ပါတယ္။

ကိုယ္ဝန္မေဆာင္ခင္က ကိုယ္အေလးခ်ိန္မ်ားေနသူ (BMI- (25-29.9) (overweight) ဆိုရင္ေတာ့ – ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအတြင္း ၁၅-၂၅ ေပါင္အထိ တက္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

ကိုယ္ဝန္မေဆာင္ခင္က ကိုယ္အေလးခ်ိန္အလြန္မ်ားေနသူ (BMI- (30 ႏွင့္အထက္) (Obesity) ဆိုရင္ေတာ့ – ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအတြင္း ၁၁ ေပါင္မွ ေပါင္ ၂ဝ ေလာက္သာ အမ်ားဆံုး တက္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအတြင္း ဘယ္လိုအေလးခ်ိန္တက္ဖို႔လိုသလဲ?

ပထမ ၃ လမွာ ၁.၁ ေပါင္ကေန ၄.၄ ေပါင္အထိ တက္လို႔ရပါတယ္။ဒုတိယ ၃ လမွာေတာ့ တစ္ပတ္ကို ေပါင္ဝက္မွ တစ္ေပါင္ႏႈန္း တက္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။တတိယ ၃ လမွာလည္း တစ္ပတ္ကို ေပါင္ဝက္မွ တစ္ေပါင္ႏႈန္း တက္လို႔ရပါတယ္။

ေဒါက္တာညီညီေက်ာ္

Health Care