အမ်ိဳးသားလိင္အဂၤါအတိုဆံုးဆယ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အရွည္ဆံုးဆယ္ႏိုင္ငံ

0
15

သုေတသီမ်ားသည္ ကမၻာေပၚတြင္ လိင္အဂၤါအရွည္ဆံုးဆယ္ႏိုင္ငံႏွင့္ လိင္အဂၤါအတိုဆံုး ဆယ္ႏိုင္ငံကို သုေတသနျပဳခဲ့ၾကသည္။ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ အာဖရိကႏွင့္ ေတာင္အေမရိကတိုက္ရွိ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ လိင္အဂၤါအရွည္ဆံုးျဖစ္ၿပီး အာရွတိုက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ လိင္အဂၤါအတိုဆံုးျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံအလိုက္ …

ကမၻာေပၚတြင္ သဘာဝအတိုင္း လိင္အဂၤါအရွည္ဆံုးမွာ ဂြ်န္ဖယ္လ္ဂြန္ျဖစ္ၿပီး သူ၏အမ်ိဳးသားလိင္အဂၤါသည္ တစ္ေပေက်ာ္ ၁၃.၅ လက္မ ရွည္သည္ကိုလည္း သုေတသီမ်ားကေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ပွ်မ္းမွ်လိင္တန္အရွည္ ၅.၁ လက္မျဖင့္ ကမၻာေပၚတြင္ ပွ်မ္းမွ်အရွည္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားေၾကာင္း သိရသလို ကြန္ဂိုအမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ပွ်မ္းမွ်လိင္တန္အရွည္ ၇.၁ လက္မျဖင့္ ကမၻာေပၚတြင္အရွည္ဆံုးျဖစ္ကာ ေတာင္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုးရီးယားမွ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ပွ်မ္းမွ်လိင္တန္အရွည္ ၃.၈ လက္မျဖင့္ ကမၻာေပၚတြင္ လိင္တန္အတို ဆံုးျဖစ္သည္ကိုလည္း ေတြ႕ခဲ့ၾကသည္။

 

ကမၻာေပၚတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားလိင္အဂၤါအရွည္ဆံုးႏိုင္ငံ ဆယ္ႏိုင္ငံ

 

၁၀။      ဆူဒန္                (၆.၄လက္မ)

၉။        ဟန္ေဂရီ           (၆.၅လက္မ)

၈။        ဘိုလီးဗီးယား     (၆.၅လက္မ)

၇။        ကင္မရြန္း          (၆.၅လက္မ)

၆။        လက္ဘႏြန္       (၆.၆လက္မ)

၅။        ဗင္နီဇြဲလား        (၆.၇လက္မ)

၄။        ကိုလံဘီယာ      (၆.၇လက္မ)

၃။        ဂါနာ                 (၆.၇လက္မ)

၂။        အီေကြေဒါ         (၆.၉လက္မ)

၁။        ကြန္ဂို               (၇.၁လက္မ)

 

ကမၻာေပၚတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ား လိင္အဂၤါအတိုဆံုးဆယ္ႏိုင္ငံ

 

၁၀။      ဂ်ပန္                (၄.၃လက္မ)

၉။        သီရိလကၤာ        (၄.၃လက္မ)

၈။        တ႐ုတ္              (၄.၃လက္မ)

၇။        ဖိလစ္ပိုင္           (၄.၂လက္မ)

၆။        ထိုင္ဝမ္            (၄.၂လက္မ)

၅။        ျမန္မာ               (၄.၂လက္မ)

၄။        အိႏၵိယ               (၄လက္မ)

၃။        ထိုင္း                  (၄လက္မ)

၂။        ကေမၻာဒီးယား     (၄လက္မ)

၁။        ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ကိုရီးယား (၃.၈လက္မ)

 

Health Care Journal အတြဲ() အမွတ္(၁၉)

သတိေပးခ်က္

Health Care Journal ပါေဆာင္းပါးမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ားႏွင့္ သတင္းမ်ားကိုအျခားေသာ Facebook Page မ်ားႏွင့္ Website မ်ားတြင္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရး အလို႕ဌာ အသံုးျပဳျခင္းတို႕ကို ခြင့္မျပဳပါေျကာင္း ေလးစားစြာ အသိေပးအပ္ပါသည္။

 

စာဖတ္ပရိသတ္အေနျဖင္႔ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားကို ျပန္လည္မွ်ေ၀ႏိုင္ပါသည္။