အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် အောက်ဖော်ပြပါ အခြေအနေများထဲမှ တစ်ခု (သို့မဟုတ်) တစ်ခုထက်ပိုသော အခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိပါက အမျိုးသမီးသားကြောဖြတ်ခြင်း ခွင့်ပြုရန်အတွက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

၁။ Lower Segment Cesarian Section (LSCS) ခွဲစိတ်နည်းဖြင့် အနည်းဆုံး (၂)ကြိမ် မွေဖွားမှုခံယူပြီးသော ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် (အသက်ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ)

၂။ အသက် (၃၀)ပြည့်ပြီး LSCS ခွဲစိတ်နည်းဖြင့် (၁)ကြိမ်မွေးဖွားမှုခံယူပြီး အသက်ရှင်လျက်ရှိသောကလေး အနည်းဆုံး (၁)ဦးရှိသည့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်

၃။ Upper Segment Cesarian Section ခွဲစိတ်နည်းဖြင့် အနည်းဆုံး (၁)ကြိမ် မွေးဖွားမှုခံယူပြီးသော အမျိုးသမီး

၄။ သက်ဆိုင်ရာအထူးကုဆရာဝန် (Registered Specialist) (သို့မဟုတ်) မြို့နယ်ဆရာဝန်မှ ကိုယ်ဝန်မဆောင်သင့် ကြောင်း ထောက်ခံချက်ပေးထားသော Mediacal or Surgical conditions or Gynaecological or Physical Disorders ရှိနေသည့် အမျိုးသမီး

၅။ ယခင်မွေးဖွားမှုတွင် အသက်အန္တရာယ် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့မှုကြောင့် နောက်တစ်ကြိမ် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရာတွင် အသက်အန္တရာယ် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော အမျိုးသမီး

၆။ အသက်ရှင်လျက်ရှိသောကလေး (၃)ဦးရှိသည့် အမျိုးသမီး (အသက်ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ)

၇။ အသက် (၃၀)နှစ်ပြည့်ပြီး အသက်ရှင်လျက်ရှိသော ကလေး (၂)ဦးရှိသည့် အမျိုးသမီး

၈။ အသက် (၃၅)နှစ်ပြည့်ပြီး အသက်ရှင်လျက်ရှိသောကလေး (၁) ဦးရှိသည့် အမျိုးသမီး

၉။ အသက် (၄၀)နှင့်အထက် အမျိုးသမီး (ကလေးရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ)

၁၀။ ယခင်ကိုယ်ဝန်တွင် မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှု (သို့) ရောဂါဖြစ်ခဲ့၍ နောက်ကိုယ်ဝန်တွင် ထပ်မံဖြစ်ပေါ်ရန် အလားအလာရှိသည့် အမျိုးသမီး

၁၁။ အထက်ပါအချက်များနှင့် တိုက်ရိုက်မကိုက်ညီသော်လည်း နှီးနွယ်နေသည့်အခြေအနေများရှိပါက တစ်ဦးချင်းအနေဖြင့် စိစစ်ဆောင်ရွက်ပေးရန်

ဒေါက်တာရဲခိုင်ဦး

Health Care