အ႐ိုးႀကံ႕ခိုင္သန္စြမ္းမႈကို ဘီယာကအေထာက္အကူျပဳသလား

0
312

ၿဗိတိသွ်ဆရာဝန္မ်ားက အ႐ုိးမ်ား သန္စြမ္းခုိင္မာေစရန္ႏုိ႔(Milk) သာမက ဘီယာကလည္း အကူအညီ ေပးႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ ဘီယာတြင္ ဆီလီကြန္သတၱဳဓာတ္ပါဝင္ၿပီး ယင္းသတၱဳဓာတ္သည္ အ႐ုိးမ်ား၏ ႀကံ႕ခုိင္သန္စြမ္းမႈကုိ အေထာက္အကူျပဳသည္ဟုဆုိပါသည္။

အ႐ုိးပြေရာဂါႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပဳလုပ္ေသာ သုေတသနျပဳခ်က္တစ္ရပ္တြင္ အမ်ဳိးသားႏွင့္ မီးယပ္ေသြးမဆုံးေသးသည့္ အမ်ဳိးသမီး ၂၈၄၇ ဦးအားေလ့လာရာ ဆီလီကြန္ဓာတ္တစ္ေန႔လွ်င္ ၄ဝ မီလီဂရမ္ခန္႔မွီဝဲစားသုံးသူသည္ အ႐ုိးသိပ္သည္းမႈအတြက္ လုိအပ္ေသာ အျမင့္ဆုံးသတၱဳဓာတ္ပမာဏကုိ ရရွိႏုိင္ၿပီး အ႐ုိးက်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာအေျခအေနတစ္ရပ္ကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ေၾကာင္းေတြ႕ ရွိရသည္။

ဆီလီကြန္သည္ လူသားတုိ႔အား အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစေသာ အာဟာရႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေလ့မရွိသျဖင့္ မည္မွ်မွီဝဲစားသုံးရမည္ကုိ ေျပာဆုိရန္ခက္ခဲေၾကာင္း အာဟာရေဗဒဆုိင္ရာ သုေတသီမ်ားက ေျပာပါသည္။ ၃၅ဝ မီလီလီတာရွိေသာ ဘီယာတစ္ဘူးတြင္ ဆီလီကြန္ပါဝင္မႈ ၇ မီလီဂရမ္ခန္႔ ပါရွိပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ အ႐ုိးႀကံ႕ခုိင္သန္စြမ္းေစရန္အလို႔ငွာ ဘီယာေသာက္သုံးျခင္းကုိမူ အားမေပးလုိပါ။ ဘီယာမွ အရက္ေသာက္သုံးသည့္ အက်င့္ဆုိးကုိရႏုိင္ၿပီး ထုိမွတစ္ဆင့္ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးအရ ထိခိုက္နစ္နာမႈ အမ်ားအျပားကုိ ေတြ႕ႀကဳံခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

စြံပလြန္သီး၊ သရက္သီး၊ ဖရဲသီး၊ ဟင္းႏုႏြယ္တုိ႔သည္ ဆီလီကြန္ဓာတ္ၾကြယ္ဝျခင္းေၾကာင့္ အ႐ုိးက်န္းမာ ႀကံ႕ခုိင္ေစရန္ အဓိကစားသုံးမွီဝဲသင့္ေပသည္။

ျမနန္းသစ္

Health Care